Biografie van de Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

ZIJN NAAM EN AFKOMST

Hij is de weledele Shaykh dr. Ṣāliḥ b. Fawzān b. ʿAbd Allāh, van de familie Fawzān, van het volk van ash-Shammāsiyya, van de substam al-Wadāʿīn, van de stam van ad-Dawāsir – حفظه الله تعالى -.

ZIJN JEUGD EN ONDERWIJS

Hij werd geboren in het jaar 1354 AH (1933). Zijn vader overleed toen hij nog jong was en dus werd hij opgevoed door zijn familie. Hij leerde de Edele Qurʾān en de beginselen voor lezen en schrijven van de Imam van de moskee in de stad, die een erg kundige voordrager was. Dit was de Shaykh Ḥamūd b. Sulaymān at-Talāl, die later tot rechter werd aangesteld in de stad Dariyah in de regio van al-Qaṣīm (niet te verwarren met Diriyah).

Later studeerde de Shaykh aan de staatsschool toen deze werd geopend in ash-Shammāsiyya in het jaar 1369 AH (1948). Hij voltooide zijn studies op de Fayṣaliyya-school in Burayda in het jaar 1371 AH (1950) en werd toen benoemd als onderwijzer op de basisschool. Daarna trad hij toe tot het educatieve instituut in Burayda toen het werd geopend in het jaar 1373 AH (1952). Hij studeerde daar af in het jaar 1377 AH (1956). Vervolgens trad hij toe tot de faculteit van Sharīʿa (op de universiteit van Imam Muḥammad Ibn Saʿūd) in Riyad en slaagde daarvoor in 1381 AH (1960). Daarna behaalde hij zijn doctoraal in al-Fiqh, en later een doctoraat van dezelfde faculteit, eveneens in de specialisatie van al-Fiqh.

ZIJN WERKZAAMHEDEN

Na afronding van zijn studie aan de faculteit van Sharīʿa werd hij benoemd tot leraar binnen het educatieve instituut in Riyad. Vervolgens werd hij overgeplaatst om onderwijs te geven aan de Faculteit van Sharīʿa. Daarna werd hij overgeplaatst om onderwijs te geven aan de Afdeling voor Hogere Studies binnen de Faculteit voor de Fundamenten van de Religie (Uṣūl ad-Dīn). Vervolgens werd hij overgeplaatst om onderwijs te geven aan het Hoger Gerechtelijk Instituut, waarvoor hij vervolgens als hoofd werd benoemd. Daarna keerde hij terug naar het geven van les, nadat zijn periode als bestuurshoofd tot een einde kwam. Hij werd in 1412 AH benoemd tot lid van het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Iftāʾ, waar hij tot vandaag de dag nog mee door gaat.

De weledele Shaykh is lid van de raad van Grote Geleerden, lid van het Fiqh Comité in Mekka (deel van ar-Rābiṭa), lid van het Comité voor Toezicht over de Uitnodigers (Duʿāt) tijdens de Ḥajj, naast zijn werk als lid van de Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Iftāʾ. Hij is ook Imam, Khaṭīb en leraar aan de moskee van Prins Mutʿib b. ʿAbd al-ʿAzīz Āl Saʿūd in al-Malazz.

Verder neemt hij deel aan het beantwoorden van vragen in het radioprogramma Nūr ʿalā ad-Darb. Zijne eminentie heeft eveneens regelmatige bijdragen in academische tijdschriften in de vorm van onderzoeken, studies, verhandelingen en Fatāwā. Enkele hiervan zijn verzameld en gedrukt. De weledele Shaykh treedt ook op als promotor van vele academische scripties op master- en doctorsniveau. Vele studenten van kennis die zijn regelmatige academische zittingen en lessen bijwonen hebben onderwijs genoten onder hem.

ZIJN LERAREN

De Shaykh studeerde bij een aantal prominente geleerden en juristen. De meest bekenden daarvan waren:
• De eminente Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz
• De eminente Shaykh ʿAbd Allāh b. Ḥumayd
• De weledele Shaykh Muḥammad al-Amīn ash-Shanqīṭī
• De weledele Shaykh ʿAbd ar-Razzāq ʿAfīfī
• De weledele Shaykh Ṣāliḥ b. ʿAbd ar-Raḥmān as-Sukaytī
• De weledele Shaykh Ṣāliḥ b. Ibrāhīm al-Bulayhī
• De weledele Shaykh Muḥammad b. Subayyal
• De weledele Shaykh ʿAbd Allāh b. Ṣāliḥ al-Khulayfī
• De weledele Shaykh Ibrāhīm b. ʿUbayd al-ʿAbd al-Muḥsin
• De weledele Shaykh Ṣāliḥ al-ʿAlī an-Nāṣir
• De weledele Shaykh Ḥamūd b. ʿUqalā ash-Shuʿaybī

Ook studeerde hij onder verschillende geleerden van de Al-Azhar Universiteit (Egypte), met specialisaties in Ḥadīth, Tafsīr en de Arabische taal.

ZIJN BOEKEN

Het aantal boeken dat hij geschreven heeft is veeltallig. De volgende titels zijn slechts een beperkt aantal hieruit:
• Sharḥ al-ʿAqīda al-Wāsiṭiyya
• Al-Irshād ilā Ṣaḥīḥ al-Iʿtiqād
• Al-Mulakhaṣ al-Fiqhī
• At-Taḥqīqāt al-Marḍiyya (doctoraalscriptie)
• Al-Aṭʿima wa-aḥkām aṣ-ṣayd wa-dh-dhabāʾiḥ (proefschrift)
• Tanbīhāt ʿalā aḥkām takhtaṣṣu bi-l-muʾmināt
• Al-Iʿlām bi-naqd kitāb al-Ḥalāl wa-l-Ḥarām fī al-Islām

ZIJN WEBSITE

De officiële website van de Shaykh is (op dit moment): www.alfawzan.af.org.sa. Moge Allah de Shaykh Ṣāliḥ al-Fawzān een lang, goed en vroom leven geven, en moge Hij het mogelijk maken dat wij allen in de voetsporen van de geleerden treden. Āmīn!

____________________________________
Bronnen: Zie zijn biografie op de officiële website van het Permanente Comité:
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?languagename=ar&ID=7
Evenals zijn biografie in de inleiding van het boek Itḥāf al-qārī bi-t-taʿlīqāt ʿalā Sharḥ as-Sunna li-l-Imām al-Barbahārī (Riyad 2008) 17-25.